ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
/В сила от 25.05.2018 г./

Настоящата Политика има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Адвокат Владимир Господинов дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.


Данни за администратора и за контакт с него.

Адвокат Владимир Господинов, член на Адвокатска колегия - Бургас, с личен номер: 1000007680, наричан по-долу за краткост „Администратора“, е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона и доверителите и подзащитните правомощия и мандат, като адресът на кантората му е: Република България, обл. Бургас, общ. Бургас, 8000 гр. Бургас, ул. "Шейново" 19, ет. 1 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до Администратора или лично да подадете исканията си в кантората.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: advgospodinov@abv.bg.

В съобщението или искането си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.


Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Администраторът осъществява правомощията, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни на доверителите и подзащитните на Администратора (субекти на данни по смисъла на ОРЗД) във връзка с всички предвидени в закона дейности при по повод защита законните права и интереси на субектите на данни.

Администраторът събира и обработва личните данни, предоставени от физическите лица - субекти на данни за следните цели, а именно:

 • за предоставяне на услуги, които Администраторът предлага;
 • осъществяване на контакт, чрез телефон или e-mail по повод направеното запитване от физическото лице;
 • с изпълнение на договорни или нормативно установени задължения, при осъществяване на своята дейност;

Когато Администраторът обработва данни въз основа на съгласие на субекта (например обработване на данни за контакт с цел отговор при отправено запитване), личните данни се обработват при свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването.
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Субектите на данни не са обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

На интернет страницата си advgospodinov.com Администраторът не използва т.нар. “бисквитки” или “cookies”, като същите счита за необосновано вмешателство в личния живот на посетителите на сайта и поради това - за недопустими.


Категории получатели на данни - трети лица.

Администраторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър или по друг ред. Данни могат да се споделят и с компетентни в относимата правна област адвокати по линията на сътрудничество за защита на законните права и интереси на доверителите и подзащитните на Администратора.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър или по друг ред, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Адвокатска колегия - Бургас, съдилища, регулаторни органи, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ, нотариуси, съдебни изпълнители и пр.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения / хонорари, такси, разноски и пр.;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

Срок за съхранение на данните.

Администраторът обработва данни за период с продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да позволи на Администратора да изпълни негови законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от Закона за адвокатурата, за срок от 5 години се съхраняват данните, съдържащи се в книжата по делата, по които Администраторът е бил повереник или защитник, считано от датата на приключването им.


Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Администратора (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено до кантората на Администратора или до посочения на сайта имейл адрес за контакти.


Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.


Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Администраторът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.


Въведени от Администратора мерки за защита на личните данни.

Администраторът е сериозно ангажиран в това да защити Вашите лични данни. За да предотврати неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламент 2016/679, той е осигурил необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събира и обработва. Повече относно техническите и организационни мерки, които Администраторът предприема, може да получите след запитване по електронен път на посочения на сайта имейл адрес за контакти.


Промяна на Политиката за поверителност.

Администраторът си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведоми в случай, че направи промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.

 

Последна актуализация: 04.08.2021 г.

Адвокат Владимир Господинов